17.08.2017r. Co to znaczy być członkiem Komitetu Audytu

Zadania Komitetu Audytu

Od dnia 17 czerwca 2016 roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje w zakresie ustawowych badań sprawozdań finansowych. Zmiany wynikają z Rozporządzenia nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, przyjętego przez Parlament Europejski i Radę. W Polsce powyższe zagadnienia zostały uregulowane w Ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze […]

15.08.2017r. Co to znaczy być członkiem Komitetu Audytu

Monitorowanie ryzyka w zakresie raportowania finansowego, to przede wszystkim nadzór nad skutecznością systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej. Aby efektywnie wykonywać zadania w zakresie monitorowania powyższych obszarów, członkowie Komitetu Audytu powinni otrzymywać odpowiednie dane, zadawać właściwe pytania, aby być w stanie dokonać analizy otrzymanych danych i podejmować na ich podstawie właściwe decyzje. […]

14.08.2017r. Komitet Audytu w praktyce

Dyrektor Finansowy odgrywa kluczową rolę w procesie sprawozdawczości finansowej, dlatego współpraca z nim w istotny sposób pomaga w realizacji zadań powierzonych Komitetowi Audytu. Dyrektor Finansowy posiada szeroką wiedzę o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w tym odpowiada za koordynowanie procesu sprawozdawczości finansowej. Biorąc pod uwagę swoją pozycję w organizacji Dyrektor Finansowy powinien dostarczyć Komitetowi Audytu wszelkich niezbędnych […]

10.08.2017r. Co to znaczy być członkiem Komitetu Audytu

Najistotniejsze zadania Komitetu Audytu są związane z obszarem monitorowania czynności rewizji finansowej przez niezależnego biegłego rewidenta. Rolą Komitetu Audytu jest również stworzenie polityki i procedury wyboru biegłego rewidenta oraz ocena jego niezależności. Aby móc efektywnie wykonywać swoje zadania, komunikacja Komitetu Audytu z audytorem zewnętrznym powinna być otwarta oraz odpowiednio częsta i nie powinna się ograniczać […]

05.08.2017r. Co to znaczy być członkiem Komitetu Audytu

Kluczowym aspektem mającym wpływ na to czy relacja pomiędzy jednostką zainteresowania publicznego a jej biegłym rewidentem może być kontynuowana jest niezależność audytora. Kontrolowanie i monitorowanie, a także dokonywanie oceny czy nie nastąpiła utrata niezależności przez audytora są kompetencjami i zadaniami Komitetu Audytu. Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w sposób precyzyjny określa […]

01.08.2017r. Co to znaczy być członkiem Komitetu Audytu

Efektem pracy Komitetu Audytu jest zebranie odpowiedniego zasobu informacji umożliwiającego ocenę jakości sprawozdawczości finansowej jednostki, dzielenie się wnioskami z Radą Nadzorczą oraz przekazanie konstruktywnych rekomendacji Radzie Nadzorczej i Zarządowi na bazie obserwacji własnych oraz audytorów wewnętrznych i zewnętrznych. Możliwości sformułowania i przekazania zaleceń i rekomendacji pojawiają się na wszystkich etapach pracy Komitetu Audytu: udzielanie rekomendacji […]

01.08.2017r. Czy zadałeś te pytania?

Jednym z najważniejszych zadań Komitetu Audytu jest współpraca z audytorem zewnętrznym. Współpraca ta dotyczy nie tylko wyboru biegłego rewidenta spółki, ale także współpracy w toku całego badania od oceny planu audytu do wniosków biegłego. Komitet Audytu jest także odpowiedzialny za ocenę i monitorowanie niezależności biegłego. Wobec tylu interakcji, szczera, otwarta komunikacja między Komitetem Audytu a […]

01.08.2017r. Czy zadałeś te pytania?

Niezależnie od tego czy spółka zleca audyt wewnętrzny podmiotowi zewnętrznemu, czy też posiada własną komórkę audytu wewnętrznego, niezbędna jest stała współpraca Komitetu Audytu z audytorem wewnętrznym. Sprawdź czy w relacjach z audytorem wewnętrznym zadałeś już wszystkie niezbędne pytania. Skuteczny system kontroli wewnętrznej to potężne zabezpieczenie przeciwko uchybieniom w kontrolach finansowych lub w sprawozdaniu finansowym. W […]

01.08.2017r. Czy zadałeś te pytania?

Komitet Audytu reprezentuje interesy inwestorów poprzez sprawowanie nadzoru nad sprawozdawczością finansową spółki. Integralną częścią tego nadzoru jest zrozumienie jak identyfikowane, adresowane i oceniane jest ryzyko nadużyć. Sprawdź jakie zadać pytania aby ocenić podatność spółki nad nadużycia oraz jak sprawdzić czy odpowiednie mechanizmy kontrolne funkcjonują w spółce. Komitet Audytu reprezentuje interesy inwestorów poprzez sprawowanie nadzoru nad […]

01.08.2017r. Czy zadałeś te pytania?

Rolą Komitet Audytu jest monitorowanie działania systemu kontroli wewnętrznej, szczególnie, ale nie tylko w części, która ma wpływ na sprawozdawczość spółki. Sprawdź jakie zadać pytania aby zweryfikować ramy funkcjonowania kontroli wewnętrznej w spółce. System kontroli wewnętrznej jest integralną częścią systemu zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa. Komitet audytu skupia się głównie, ale nie wyłącznie, na tej części systemu […]

01.08.2017r. Czy zadałeś te pytania?

Jednym z głównych zadań komitetu audytu jest nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej, systemem sprawozdawczości finansowej, zasadami rachunkowości i raportowania oraz sprawozdaniami finansowymi. Sprawdź o jakie kluczowe obszary i zagadnienia należy zapytać. Jednym z głównych zadań komitetu audytu jest nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej, systemem sprawozdawczości finansowej, zasadami rachunkowości i raportowania oraz sprawozdaniami finansowymi. Dzisiejsza sprawozdawczość […]