Zadania Komitetu Audytu

Od dnia 17 czerwca 2016 roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje w zakresie ustawowych badań sprawozdań finansowych. Zmiany wynikają z Rozporządzenia nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, przyjętego przez Parlament Europejski i Radę. W Polsce powyższe zagadnienia zostały uregulowane w Ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Zmiany regulacyjne mają wpływ nie tylko na działalność biegłych rewidentów i firm audytorskich, ale również na Komitety Audytu, ich rolę i zakres obowiązków.

Głównym celem reformy audytu w Unii Europejskiej jest wzmocnienie niezależności i obiektywizmu biegłych rewidentów i podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, poprawa jakości przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych oraz wzmocnienie nadzoru publicznego w wyżej wymienionym zakresie.

Reforma jest też odpowiedzią na spostrzeżenia odbiorców sprawozdań finansowych, dla których dotychczasowa forma opinii biegłego rewidenta, nie dawała wystarczającej wartości i zrozumienia procesu audytu, a także najistotniejszych zagadnień sprawozdawczych.

Osiągnięcie celu reformy ma być możliwe z jednej strony poprzez zwiększone obowiązki związane z przeprowadzeniem badania sprawozdania finansowego oraz przygotowania sprawozdania z badania, ale również poprzez realizację szeregu zadań przez Komitety Audytu. Obecne znaczenie Komitetów Audytu dla realizacji zadań dotyczących ładu korporacyjnego w krajach członkowskich Unii Europejskiej jest większe niż kiedykolwiek wcześniej. Od współczesnego Komitetu Audytu oczekuje się:

  • efektywnego monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej, systemu kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego,
  • udziału w procesie wyboru biegłego rewidenta, komunikacji z biegłym rewidentem oraz monitorowania czynności rewizji finansowej,
  • sprawowania kontroli oraz dokonywania oceny niezależności biegłego rewidenta,
  • informowania Rady Nadzorczej o wynikach badania przez biegłego rewidenta oraz audytu wewnętrznego i przedkładanie zaleceń i rekomendacji.

Wskazane zadania Komitetu Audytu są spójne z zadaniami określonymi w art. 130 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku.

W materiałach na naszym portalu przybliżamy informacje dla członków Komitetów Audytu, które pomogą lepiej zrozumieć, na czym polegają powyższe zadania, które wynikają z przepisów prawa oraz dobrych praktyk. Wobec tego zachęcamy do zapoznania się z treściami dostępnymi po zalogowaniu.