17.08.2017r. Co to znaczy być członkiem Komitetu Audytu

Zadania Komitetu Audytu

Od dnia 17 czerwca 2016 roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje w zakresie ustawowych badań sprawozdań finansowych. Zmiany wynikają z Rozporządzenia nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, przyjętego przez Parlament Europejski i Radę. W Polsce powyższe zagadnienia zostały uregulowane w Ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze […]

15.08.2017r. Co to znaczy być członkiem Komitetu Audytu

Monitorowanie ryzyka w zakresie raportowania finansowego, to przede wszystkim nadzór nad skutecznością systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej. Aby efektywnie wykonywać zadania w zakresie monitorowania powyższych obszarów, członkowie Komitetu Audytu powinni otrzymywać odpowiednie dane, zadawać właściwe pytania, aby być w stanie dokonać analizy otrzymanych danych i podejmować na ich podstawie właściwe decyzje. […]

10.08.2017r. Co to znaczy być członkiem Komitetu Audytu

Najistotniejsze zadania Komitetu Audytu są związane z obszarem monitorowania czynności rewizji finansowej przez niezależnego biegłego rewidenta. Rolą Komitetu Audytu jest również stworzenie polityki i procedury wyboru biegłego rewidenta oraz ocena jego niezależności. Aby móc efektywnie wykonywać swoje zadania, komunikacja Komitetu Audytu z audytorem zewnętrznym powinna być otwarta oraz odpowiednio częsta i nie powinna się ograniczać […]

05.08.2017r. Co to znaczy być członkiem Komitetu Audytu

Kluczowym aspektem mającym wpływ na to czy relacja pomiędzy jednostką zainteresowania publicznego a jej biegłym rewidentem może być kontynuowana jest niezależność audytora. Kontrolowanie i monitorowanie, a także dokonywanie oceny czy nie nastąpiła utrata niezależności przez audytora są kompetencjami i zadaniami Komitetu Audytu. Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w sposób precyzyjny określa […]

01.08.2017r. Co to znaczy być członkiem Komitetu Audytu

Efektem pracy Komitetu Audytu jest zebranie odpowiedniego zasobu informacji umożliwiającego ocenę jakości sprawozdawczości finansowej jednostki, dzielenie się wnioskami z Radą Nadzorczą oraz przekazanie konstruktywnych rekomendacji Radzie Nadzorczej i Zarządowi na bazie obserwacji własnych oraz audytorów wewnętrznych i zewnętrznych. Możliwości sformułowania i przekazania zaleceń i rekomendacji pojawiają się na wszystkich etapach pracy Komitetu Audytu: udzielanie rekomendacji […]