01.08.2017r. Czy zadałeś te pytania?

Jednym z najważniejszych zadań Komitetu Audytu jest współpraca z audytorem zewnętrznym. Współpraca ta dotyczy nie tylko wyboru biegłego rewidenta spółki, ale także współpracy w toku całego badania od oceny planu audytu do wniosków biegłego. Komitet Audytu jest także odpowiedzialny za ocenę i monitorowanie niezależności biegłego. Wobec tylu interakcji, szczera, otwarta komunikacja między Komitetem Audytu a […]

01.08.2017r. Czy zadałeś te pytania?

Niezależnie od tego czy spółka zleca audyt wewnętrzny podmiotowi zewnętrznemu, czy też posiada własną komórkę audytu wewnętrznego, niezbędna jest stała współpraca Komitetu Audytu z audytorem wewnętrznym. Sprawdź czy w relacjach z audytorem wewnętrznym zadałeś już wszystkie niezbędne pytania. Skuteczny system kontroli wewnętrznej to potężne zabezpieczenie przeciwko uchybieniom w kontrolach finansowych lub w sprawozdaniu finansowym. W […]

01.08.2017r. Czy zadałeś te pytania?

Komitet Audytu reprezentuje interesy inwestorów poprzez sprawowanie nadzoru nad sprawozdawczością finansową spółki. Integralną częścią tego nadzoru jest zrozumienie jak identyfikowane, adresowane i oceniane jest ryzyko nadużyć. Sprawdź jakie zadać pytania aby ocenić podatność spółki nad nadużycia oraz jak sprawdzić czy odpowiednie mechanizmy kontrolne funkcjonują w spółce. Komitet Audytu reprezentuje interesy inwestorów poprzez sprawowanie nadzoru nad […]

01.08.2017r. Czy zadałeś te pytania?

Rolą Komitet Audytu jest monitorowanie działania systemu kontroli wewnętrznej, szczególnie, ale nie tylko w części, która ma wpływ na sprawozdawczość spółki. Sprawdź jakie zadać pytania aby zweryfikować ramy funkcjonowania kontroli wewnętrznej w spółce. System kontroli wewnętrznej jest integralną częścią systemu zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa. Komitet audytu skupia się głównie, ale nie wyłącznie, na tej części systemu […]

01.08.2017r. Czy zadałeś te pytania?

Jednym z głównych zadań komitetu audytu jest nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej, systemem sprawozdawczości finansowej, zasadami rachunkowości i raportowania oraz sprawozdaniami finansowymi. Sprawdź o jakie kluczowe obszary i zagadnienia należy zapytać. Jednym z głównych zadań komitetu audytu jest nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej, systemem sprawozdawczości finansowej, zasadami rachunkowości i raportowania oraz sprawozdaniami finansowymi. Dzisiejsza sprawozdawczość […]

01.08.2017r. Czy zadałeś te pytania?

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym określa wymagania stawiane przed członkami komitetów audytu działających w jednostkach zainteresowania publicznego. Są to wymagania odnoszące się nie tylko do wymogów niezależności. To także wymagania odnośnie odpowiedniego poziomu wiedzy i niezbędnych kwalifikacji. Rosnące oczekiwania stawiane przed członkami komitetów audytu przez […]