Dodaj odpowiedź

Strona główna Forum Forum ogólne Usługi dodatkowe Dodaj odpowiedź

Michał Sitarz EY

Warto wypracować odpowiednie procedury na etapie tworzenia polityki świadczenia dozwolonych usług przez firmę audytorską (jedno z ustawowych zadań Komitetu Audytu – art. 130 ust. 1 pkt 6 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym). W tym zakresie Komitety Audytu mają dowolność i mogą tworzyć własne procedury, formularze w formie checklist.

Kluczowe jest, aby wydanie zgody przez Komitet Audytu, było poprzedzone analizą oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności, o których mowa w art. 69-73 Ustawy. Taka analiza powinna być udokumentowana w formie protokołu lub wypełnionego formularza. Na tej podstawie można udzielić zgody audytorowi na wykazanie dozwolonej usługi, bez której w zasadzie nie powinien zaczynać prac.