Dodaj odpowiedź

Jerzy Buzek EY

Tak, ale trzeba pamiętać, że to nie jest cały zakres dotyczący rotacji oraz podkreslić, że przepisy dotyczące rotacji są skomplikowane.

Nowa ustawa definiuje zasady rotacji w następujący sposób (art. 134):

  • Okres pełnienia roli audytora przez maksymalnie 5 lat (dla firmy audytorskiej, członków sieci oraz kluczowego biegłego rewidenta)
  • Ponowne badanie ustawowe, po upływie co najmniej 4 lat (3 lat dla kluczowego BR) od zakończenia ostatniego badania ustawowego

Do tego jest zapis mówiący, iż Kluczowy biegły rewident, firma audytorska, ani żadna osoba z zespołu nie mogą uczestniczyć w określaniu wyniku badania badanej jednostki, jeżeli uczestniczyli w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu dokumentacji księgowej lub sprawozdań finansowych badanej jednostki w roku obrotowym poprzedzającym okres objęty badaniem, w okresie objętym badanym sprawozdaniem lub okresie przeprowadzania badania.

Wprowadzono też przepisy przejściowe (art. 283 i 284), które:

  • Stosuje się do badań sprawozdań finansowych sporządzonych za lata obrotowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2017 r.
  • Stosuje się do okresów karencji rozpoczętych dnia 17 czerwca 2016 r. lub później.

Chciałbym zwrócić uwagę, iż przepisy dotyczące rotacji różnią się w zależności od poszczególnych krajów UE. Stąd
w przypadku międzynarodowych grup kapitałowych, składających się z jednej lub kilku JZP monitorowanie procesu rotacji i odpowiednie nim zarządzanie będzie wymagało sporego wysiłku w każdym z tych krajów połączonego z monitorowaniem innych aspektów współpracy z audytorem, w tym w szcególności monitorowania usług przez niego świadczonych oraz jego niezależności.

Dlatego zachęcamy wszystkich do szczegółowego przeanalizowania tego aspektu w odniesieniu nie tylko do JZP, ale do całych do grup kapitałowych, w ramach których działaja, nie tylo w Polsce, ale również poza Polską.

Na koniec, dla przypomnienia, za nieprzestrzegania tych przepisów grożą kary firmie audytorskiej oraz JZP !

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do przeczytania naszych artykułów oraz dalszej dyskuji i zadawania pytań naszym doradcom.