Dodaj odpowiedź

Mateusz Flis EY

Żadne przepisy nie regulują częstotliwości spotkań z audytorem. Jasnym jest jednak, że takie spotkania muszą mieć miejsce. Poszczególne zadania stawiane przed Komitetem Audytu, określone w art. 130 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, wymagają interakcji z audytorem zewnętrznym. Wydaje się, że spotkanie dwa razy do roku (w momencie gdy audytor wydaje raport z przeglądu półrocznego i sprawozdania z badania rocznego) to niezbędne minimum, żeby Komitet Audytu mógł wywiązać się z obowiązku monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej. To też praktyka rynkowa jaką obecnie obserwujemy.

Wkrótce Polska Izba Biegłych Rewidentów powinna przyjąć zmodyfikowane Krajowe Standardy Rewizji Finansowej, wprowadzające do polskich przepisów dodatkowy istotny element w sprawozdaniu z badania – „kluczowe zagadnienia badania”. Piszemy o tym szerzej tym artykule: (https://komitetyaudytu.pl/opinia-juz-nie-bedzie-opinia/). Treść „kluczowych zagadnień badania”, jaka znajdzie się w sprawozdaniu z badania, powinna być przedmiotem dyskusji pomiędzy audytorem a Komitetem Audytu. Kolejnym ważnym elementem, który od teraz jest formalnie wymagany, jest plan audytu, jaki biegły zobowiązany jest przedstawić Komitetowi Audytu. Te zmiany w przepisach mogą wymagać dodatkowego spotkania Komitetu Audytu z biegłym. Dodatkowym aspektem są kwestie dotyczące monitorowania niezależności i wydawania zgód na świadczenie dozwolonych usług przez audytora, co również może wymagać spotkania z audytorem.

Zachęcam do lektury artykułu z sekcji Czy zadałeś te pytania? (https://komitetyaudytu.pl/ekspert/sprawozdawczosc-finansowa/), w którym omówiliśmy zakres zagadnień jakie Komitet Audytu powinien poruszyć z biegłym. Wkrótce na naszym portalu zamieścimy także przykładowy harmonogram spotkań Komitetu Audytu z audytorem zewnętrznym.