Dodaj odpowiedź

Jerzy Buzek EY

Ewelina, dzięki za poruszenie ciekawego wątku. Już odpowiadam.

Okres 4 lata karencji wynika z Rozp. art. 17. Ust. 3 Rozporządzenia – tekst poniżej.

„Po upływie maksymalnych okresów trwania zlecenia, o których mowa w ust. 1 akapit drugi lub w ust. 2 lit. b), lub po upływie okresów trwania zlecenia przedłużonych zgodnie z ust. 4 lub 6 ani biegły rewident czy firma audytorska ani, w stosownych przypadkach, żaden
z członków ich sieci działających w ramach Unii nie podejmują badania ustawowego tej samej jednostki interesu publicznego w okresie kolejnych czterech lat.”

Wobec tego, stosując ten przepis wprost, należy uznać, iż okres obowiązkowej 4-letniej przerwy dotyczy sytuacji, kiedy dana firma audytorska była audytorem przez maksymalny okres dopuszczony przepisami, czyli w Polsce 5 lat.

Kwestia ta została również omówiona na stronie PIBR w sekcji pytania i odpowiedzi do ustawy link oraz pytanie z odpowiedzią ze strony PIBR poniżej:

https://www.pibr.org.pl/pl/pytania-i-odpowiedzi-do-ustawy#pytanie-do-ustawy-7

<h2>„Czy maksymalny 4-letni okres przerwy ma zastosowanie wyłącznie do sytuacji, w których firma audytorska realizowała nieprzerwanie zlecenia badania JZP przez okres 5 lat?</h2>
Tak. Minimalny okres przerwy określa art. 17 rozporządzenia 537/2014. Czteroletni okres przerwy ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do maksymalnego okresu nieprzerwanej współpracy z firmą audytorską. W przypadku Polski okres ten wynosi 5 lat. Jeśli zatem nieprzerwane zlecenie badania trwać będzie np. 3 lata, to przerwa 4 lat nie ma zastosowania.”