Ocena działań Komitetu Audytu

W ostatnich latach Komitety Audytu stały w centrum uwagi organów regulacyjnych oraz inwestorów, a w ubiegłym roku obszar tej uwagi uległ znacznemu poszerzeniu. Zgodnie z EU Audit Reform1 (DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/56/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.) Komitety Audytu mają w obowiązkach coraz większe zaangażowanie w procesy audytu zewnętrznego, szczególnie w zakresie wyboru biegłego rewidenta oraz utrzymania jego niezależności i obiektywizmu. Zwiększono również wymagania co do składu Komitetu Audytu, szczególnie w odniesieniu do znajomości poszczególnych sektorów biznesu. Ma to coraz większe znaczenie dla planowania składów zarządów i przejmowania stanowisk. Udziałowcy różnych środowisk – w tym inwestorzy, FRC (Financial Reporting Council – Rada Sprawozdawczości Finansowej), a także ostatnio brytyjska  Komisja Specjalna Izby Gmin do spraw Przedsiębiorczości Biznesowej i Strategii Przemysłowej – poddają tę kwestię coraz szerszej dyskusji.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem: Assessing the performace and effectiveness of the audit committee a practical guide and toolkit