Przepisy

Potrzebujesz łatwego dostępu do przepisów prawnych, istotnych z punktu widzenia realizacji roli członka Komitetu Audytu? W naszej bazie przepisów prawnych znajdziesz szybko i łatwo aktualne przepisy prawa regulujące zadania i odpowiedzialność członka Komitetu Audytu, zarówno te krajowe jak i międzynarodowe.

Poza regulacjami bezpośrednio dotyczącymi członków Komitetu Audytu, w jednym miejscu zebraliśmy również szereg przepisów prawa obowiązujących spółki, w tym z zakresu rachunkowości czy innych obowiązków nałożonych na jednostki zainteresowania publicznego lub inne podmioty prowadzące działalność w Polsce, które naszym zdaniem mogą okazać się przydatne z perspektywy realizacji zadań powierzonych członkom Komitetów Audytów. Poza tym, znajdziesz inne regulacje obejmujące m.in. dobre praktyki skierowane dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zasady ładu korporacyjnego czy rekomendacje i zalecenia KNF lub ESMA.

Baza przepisów jest na bieżąco aktualizowana przez naszych ekspertów. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami dostępnymi po rejestracji i zalogowaniu.

REGULACJE KRAJOWE – USTAWY I ROZPORZĄDZENIA
Ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (poz. 1089) – ustawa obowiązuje od dnia 21 czerwca 2017 roku
Pobierz plik
Ustawa z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 100 i 1948) – ustawa obowiązywała do dnia 20 czerwca 2017 roku.
Pobierz plik
Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku – tekst jednolity z dnia 22 czerwca 2016r. (Dz.U. Z 2016r. Poz. 1047 z późn. zm.)
Pobierz plik
Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r. – tekst jednolity z dnia 15 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, z późn. zm.).
Pobierz plik
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – tekst jednolity z (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844, z późn. zm.)
Pobierz plik
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe – tekst jednolity z dnia 7 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1988, z późn. zm.)
Pobierz plik
Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202)
Pobierz plik
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2013 roku (poz. 133)
Pobierz plik
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2016 poz. 860)
Pobierz plik
REGULACJE MIĘDZYNARODOWE – DYREKTYWY I ROZPORZĄDZENIA UE
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 537/2014 – docelowo ustawa
Pobierz plik
DYREKTYWA 2006/43/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG
Pobierz plik
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji
Pobierz plik
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane RODO lub „GDPR” lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych
Pobierz plik
INNE REGULACJE I PUBLIKACJE
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 r.
Pobierz plik
Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
Pobierz plik
Zasady ładu korporacyjnego – pytania i odpowiedzi
Pobierz plik
Unijne ramy ładu korporacyjnego
Pobierz plik