Raporty XBRL, szkolenie EY, 27.11

Raporty XBRL –  czyli (r)ewolucja w sprawozdawczości MSSF

Raporty roczne za okresy obrachunkowe rozpoczynające się od 1 stycznia 2020 roku sporządzane przez emitentów, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych na terytorium Unii Europejskiej, muszą zostać sporządzone w jednolitym europejskim formacie raportowania (ESEF). Zmiana oznacza obowiązek sporządzenia wszystkich raportów rocznych w formacie XHTML, w tym skonsolidowane sprawozdania sporządzane zgodnie z MSSF będą znakowane językiem XBRL.

EY Academy of Business zaprasza na szkolenie!

Termin: 27 listopada 2019r.

Miejsce: Centrum Konferencyjne EY Academy of Business