Regulamin

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO 

www.komitetyaudytu.pl 

 § 1 DEFINICJE 

 1. Administrator – Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000481039, NIP: 526020-79-76, 
 2. Dostęp bez logowania – dostęp do pojedynczych funkcji Portalu określonych przez Administratora. 
 3. Dostęp po zalogowaniu – dostęp do wszystkich funkcji Portalu. 
 4. Formularz – formularz służący do rejestracji Użytkownika dostępny na stronie internetowej komitetyaudytu.pl/rejestracja 
 5. Forum – część Portalu służąca wymianie wiedzy, informacji i poglądów przez Administratora i zalogowanych Użytkowników. 
 6. Kodeks etyki – Kodeks etyki IFAC, których aktualna treść znajduje się na stronie internetowej: https://www.kibr.org.pl/pl/etyka.
 7. Konto – konto Użytkownika tworzone w procesie rejestracji na Portalu. 
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Portalu. 
 9. Spółki z Grupy EY – spółki wskazane pod adresem http://www.ey.com/PL/pl/About-us/Danespolek. 
 10. Portal – Portal internetowy Administratora działający pod adresem https://www.komitetyaudytu.pl 
 11. Użytkownik – osoba fizyczna, która poprzez wejście na stronę korzysta z Portalu. 

  

 § 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Portal prowadzony jest przez Administratora. Adres e-mail Administratora: ka@pl.ey.com 
 2. Portal działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach obowiązującego prawa. 
 3. Regulamin określa zakres i sposoby dzielenia się wiedzą na temat zagadnień związanych z funkcjonowaniem Komitetów Audytu przez Administratora z Użytkownikami. 
 4. Użytkownicy wyrażający chęć korzystania z Portalu zobowiązani są do stosowania postanowień niniejszego Regulaminu. 
 5. Administrator jest wpisany na Listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 130. 
 6. Do informacji zawartych na Portalu zastosowanie mają również przepisy Kodeksu Etyki. 

  

§ 3 WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU 

 1. Za pośrednictwem Portalu Administrator umożliwia: 
  1. rejestrację Użytkownika na Portalu, 
  2. korzystanie przez Użytkownika z Portalu w całości lub tylko ograniczonej części w zależności od tego czy Użytkownik dokonał rejestracji i logowania, czy nie. 
 2. Warunkiem rejestracji Użytkownika na Portalu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja bez zmian i zastrzeżeń. 
 3. Na Portalu mogą być udostępniane przez Administratora treści marketingowe zarówno Administratora jak i innych podmiotów w formach dozwolonych przez przepisy prawa. 
 4. Administrator określa następujące wymagania techniczne w celu korzystania z Portalu:
  1. Komputer z dostępem do Internetu. 
  2. Dostęp do e-mail.
  3. Jedna z następujących przeglądarek internetowych:
   • Chrome 56+, 
   • Safari 10+, 
   • Opera 45+, 
   • Internet Explorer 11+, 
   • Firefox 51+, 
   • Edge 
  1. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 1. Użytkownik świadomy jest, że sieć Internet ma publiczny charakter i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Użytkownika przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować należyte środki techniczne, które zminimalizują te zagrożenia. W szczególności zasadne jest stosowanie przez Użytkowników programów antywirusowych. 
 2. Administrator dokłada starań aby Portal był należycie zabezpieczony, przede wszystkim przed dostępem osób nieuprawnionych. 
 3. Administrator oświadcza, że informacje zamieszczone na Portalu będą publikowane z uwzględnieniem należytej staranności i oparte na wieloletniej praktyce Administratora, jednak nie mogą być one uważane za świadczenie jakichkolwiek usług, w tym usług o charakterze audytorskim. W związku z tym rekomendacje znajdujące się na Portalu mają charakter wyłącznie orientacyjny, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy problemu lub profesjonalnego osądu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie udzielonych rekomendacji.
  Administrator zaleca, by wszelkie kwestie związane z informacjami zamieszczonymi na Portalu były konsultowane z właściwym doradcą.

  

§ 4 REJESTRACJA 

 1. Rejestracja na Portalu i korzystanie z niego jest bezpłatne. 
 2. Rejestracja odbywa się w następujący sposób: 
  1. Użytkownik wypełnia Formularz rejestracyjny i akceptuje niniejszy Regulamin. 
  2. Użytkownik podaje w Formularzu rejestracyjnym dane niezbędne do korzystania z Portalu. 
 3. Użytkownik powinien wypełnić Formularz rejestracyjny w następujący sposób: 
  1. wszystkie wymagane pola Formularza powinny być uzupełnione, 
  2. informacje wpisane do Formularza powinny dotyczyć Użytkownika oraz być zgodne z prawdą.
   Administrator nie odpowiada za prawidłowość wpisanych informacji do Formularza.
  3. Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w Formularzu w celu możliwości korzystania z Portalu. 
  4. W celu dokonania Rejestracji na Portalu Użytkownik może posłużyć się także opcją „Zarejestruj się przez LinkedIn” poprzez wybór łączą udostępnionego przez Administratora na Portalu. 
 4. Administrator nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika, zawartych w Formularzu, co nie oznacza, że w przypadkach kiedy jest to uzasadnione Administrator nie ma do tego prawa.
 5. Po dokonaniu rejestracji Administrator przeprowadzi weryfikację Użytkownika i w wypadku pozytywnego jej rezultatu udziela dostępu do Portalu poprzez przesłanie na wskazany przez Użytkownika adres e-mail loginu i hasła do Portalu.
 6. Informacje zamieszczone na Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66¹ KC. Administrator nie świadczy żadnych usług za pośrednictwem Portalu. 

  

§ 5 KONTO 

 1. Z Konta może korzystać wyłącznie osoba wskazana w Formularzu. 
 2. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem i loginem do Konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła i loginu koniecznego do zalogowania się na Konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła i loginu do Konta. Hasło i login stanowią informację poufną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika. Użytkownik odpowiedzialny jest za dobór hasła, zapewniającego możliwie najwyższy poziom zabezpieczenia przed jego odtworzeniem przez inne osoby lub programy komputerowe. Wskazane jest dokonywanie zmian hasła co pewien czas (np. co 30 dni). 
 3. Użytkownik wskazując nazwę Użytkownika nie może podszywać się pod innych Użytkowników lub Administratora. 
 4. Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta oraz Portalu będą przesyłane na adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu, przy czym Użytkownik Konta może dokonać zmiany adresu usuwając i wprowadzając odpowiednie dane w Formularzu Konta. Użytkownik weryfikuje, czy podawany Administratorowi adres e-mail jest aktualny i poprawny. 
 5. Administrator ma prawo zablokować Użytkownikowi Konto, gdy: 
  1. Użytkownik wykorzystuje Konto z naruszeniem obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, 
  2. nazwa Konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub nazwa Konta sugeruje, że jest to Konto wykorzystywane przez Administratora, co może wprowadzać innych Użytkowników w błąd. 
 6. O zamiarze zablokowania Konta Administrator powiadomi Użytkownika Konta z 2-dniowym wyprzedzeniem, wzywając go do zaniechania lub usunięcia naruszeń lub ich skutków w terminie 2 dni od otrzymania wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu, zablokuje Konto. Administrator ma prawo zablokować Konto w trybie natychmiastowym bez uprzedniego informowania Użytkownika Konta, jeżeli Użytkownik Konta naruszył bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i oczywiste jest, że nie jest możliwe usunięcie naruszeń lub ich skutków. 

  

 § 6 KORZYSTANIE Z PORTALU 

 1. Portal podzielony jest na następujące zakładki:  
  • Dlaczego warto? 
  • Aktualności,
  • Zostań ekspertem,
  • Forum,
  • Pytania do doradcy,
  • Zespół EY,
  • Kontakt 
 1. Dostęp do Portalu i Konta otrzymuje wyłącznie jeden Użytkownik. Nie ma możliwości korzystania z Konta i Portalu dla więcej niż jednego Użytkownika. 

  

§ 7 KORZYSTANIE Z FORUM 

 1. Korzystanie z Forum polega na zakładaniu przez Użytkowników tematów, umieszczaniu przez Użytkowników określonych postów, wpisów, plików, komentarzy, opinii lub innych treści na Portalu.
 2. Użytkownik korzystając z Forum Portalu i umieszczając posty, pliki, komentarze lub inne treści gwarantuje, iż służą mu w tym zakresie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa własności intelektualnej, oraz że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że ma prawo do takich działań, jak również ma prawo do udzielania Administratorowi określonych w Regulaminie zgód, a wykonywanie praw przez Administratora zgodnie z ich zakresem nie naruszy praw osób trzecich.
 3. Zamieszczanie wpisów z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez Użytkowników może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej.
 4. Użytkownicy Forum nie mają prawa umieszczać na Forum:
  1. przekazów reklamowych; 
  2. SPAMu; 
  3. wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony; 
  4. informacji, porad i tym podobnych innych doradców. 
 5. Zamieszczane treści przez Użytkownika będą publikowane na Forum Portalu niezwłocznie po ich zamieszczeniu przez Użytkownika, przy czym Administrator zastrzega możliwość opóźnień. 
 6. Administrator ma prawo blokować dostęp do treści, o których mowa ust. 2 i 3 powyżej, jak również ma prawo zablokować Użytkownika Forum oraz blokować możliwość zamieszczania wpisów, tematów i komentarzy na Forum przez Użytkownika. 
 7. Do Użytkowników, którzy więcej niż raz naruszyli postanowienia ust. 2 i 3 powyżej zastosowanie ma § 11 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 
 8. Zarówno Portal jak i Forum są miejscami, które umożliwiają prezentowanie różnych poglądów Użytkowników. Administrator nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, co nie oznacza, że nie ma do tego prawa. 
 9. Za skutki działań Użytkownika polegających na umieszczaniu określonych postów, wpisów, plików, komentarzy, opinii lub innych treści na Forum Portalu odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten Użytkownik. 

  

§ 8 PYTANIE DO DORADCY 

 1. Użytkownik może zadawać pytania do doradcy Administratora na wybrane tematy. 
 2. Pytanie można zadawać poprzez formularz dostępny w zakładce „Pytanie do doradcy”. 
 3. Użytkownik może zadać pytanie do doradcy anonimowo poprzez zaznaczenie odpowiedniej funkcji w formularzu. 
 4. Ponadto Administrator nie udziela odpowiedzi na pytania w oparciu o analizę dokumentacji Użytkownika. 
 5. Doradca będzie udzielał odpowiedzi na pytania wyłącznie po uprzednim potwierdzeniu przez Administratora możliwości odpowiedzi na to pytanie oraz czy zadane pytanie nie narusza postanowień niniejszego Regulaminu. 
 6. W momencie zgłoszenia przez Użytkownika zapytania, Administrator oceni czy zapytanie Użytkownika stanowi jedno lub więcej niż jedno pytanie. Administrator powiadomi Użytkownika o swojej ocenie. 
 7. Każdy Użytkownik w miesiącu kalendarzowym może zadać nie więcej niż 5 pytań, bez względu czy zostały one zadane anonimowo czy nie. Pytania zadane przez Użytkownika w nawiązaniu do odpowiedzi doradcy Administratora stanowią odrębne pytania, wliczane do limitu 5 pytań, które Użytkownik może zadać w miesiącu kalendarzowym. 
 8. Administrator ma prawo do żądania dodatkowych informacji od Użytkownika, w przypadku nieprzedstawienia przez Użytkownika pełnego stanu faktycznego ocenianego zagadnienia. 
 9. Doradca Administratora odpowie na zadane pytanie w możliwie najkrótszym terminie. 
 10. Każde pytanie i odpowiedź na pytanie będzie publikowane na Portalu, nawet te zadane anonimowo przez Użytkowników. 
 11. Odpowiedź na pytanie powstaje w oparciu o udzielone przez Użytkownika odpowiedzi i przekazane informacje, co oznacza, że Administrator nie będzie zobowiązany do ich oceny ani weryfikacji. 
 12. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy odpowiedzi na każde zadane pytanie. 

  

§ 8 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 

 1. Każdy Użytkownik ma obowiązek korzystać z Portalu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 
 2. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym. 
 3. Użytkownik zobowiązuje się do nieprzekazywania za pomocą Portalu żadnych bezprawnych treści. 
 4. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. 
 5. Użytkownik ma świadomość ,jakiej tematyki jest Portal oraz jakiego rodzaju i zakresu informacje są na nim publikowane. 
 6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Portalu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Portalu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Administratora. 

  

§ 9 PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA 

 1. Administrator ma prawo do odmowy dostępu do Portalu Użytkownikowi na stałe lub na czas określony, w przypadku: 
  1. podania błędnych lub niepełnych danych i informacji, 
  2. podejrzenia Użytkownika o bezprawne korzystanie z Portalu lub w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, 
  3. innych istotnych przyczyn uniemożliwiających korzystanie z Portalu przez Użytkownika, o których Użytkownik zostanie poinformowany. 
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do Portalu, o czym poinformuje Użytkownika w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu. 
 3. Administrator jest uprawniony do przerw lub zakłóceń działania Portalu, jeśli powodem jest:
  1. modernizacja, modyfikacja, konserwacja lub rozbudowa systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Administratora;
  2. działania niezależnych od Administratora osób trzecich, w tym siła wyższa. 
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Portalu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika. 
 5. Administrator ma prawo w każdym czasie zamknąć Portal i zakończyć jego działanie. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia względem Administratora w związku z zamknięciem Portalu i zrzeka się ich na przyszłość. 

  

§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA 

 1. Odpowiedzialność za działania i zaniechania Administratora wobec Użytkownika oraz osób trzecich w związku z korzystaniem z Portalu jest wyłączona, chyba że takiej odpowiedzialności nie da się wyłączyć w świetle obowiązujących przepisów prawnych. 
 2. W najpełniejszym możliwym zakresie dozwolonym przez prawo i regulacje zawodowe, Użytkownik zabezpieczy Administratora przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich oraz wynikającymi z nich zobowiązaniami, stratami, odszkodowaniami, kosztami i wydatkami powstałymi w związku z nieuprawnionym dostępem do Portalu przez tą osobę trzecią lub w związku z wykorzystaniem lub oparciem się przez stronę trzecią na treściach zamieszczonych na Portalu, ujawnionej takiej osobie przez Użytkownika, za pośrednictwem Użytkownika lub na żądanie Użytkownika. 

  

 § 11 POUFNOŚĆ 

 1. O ile nie zezwalają na to inne postanowienia niniejszego Regulaminu, żadna ze stron nie może ujawnić stronom trzecim tajemnicy przedsiębiorstwa drugiej Strony. Każda ze stron może jednak ujawnić takie informacje w zakresie, w jakim informacje te: 
  1. są lub stały się znane opinii publicznej w inny sposób niż na skutek naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, 
  2. zostały następnie uzyskane przez ich odbiorcę od strony trzeciej, która, zgodnie z wiedzą odbiorcy, nie jest zobowiązana do zachowania poufności tych informacji wobec ujawniającej je strony, 
  3. były znane odbiorcy tych informacji w momencie ich ujawnienia lub zostały później niezależnie utworzone, 
  4. zostały ujawnione w celu wyegzekwowania praw przysługujących odbiorcy tych informacji w związku z działaniem Portalu, 
  5. muszą zostać ujawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, procedur sądowych lub regulacji zawodowych. 
 2. O ile nie zabraniają tego przepisy prawne, Administrator ma prawo ujawnić informacje Użytkownika innym spółkom z grupy Administratora, pracownikom i współpracownikom oraz osobom trzecim świadczącym usługi na rzecz Administratora, które to podmioty mogą uzyskiwać, wykorzystywać, przekazywać, gromadzić lub w inny sposób przetwarzać te informacje (łącznie: „Przetwarzać”) w różnych krajach, w których prowadzą działalność, w celach związanych z korzystaniem z Portalu, dostosowania się do wymogów regulacyjnych, sprawdzenia, czy nie występuje konflikt interesów, dla celów związanych z jakością, zarządzaniem ryzykiem lub rachunkowością finansową, lub w celu świadczenia innych usług wsparcia administracyjnego, a także w celu wykonania porównawczej analizy („Raport Statystyczny”) obejmującej zagregowane, zanonimizowane dane statystyczne dotyczące Użytkowników, który może być publikowany, wprowadzany do obrotu lub w jakikolwiek inny sposób udostępniany odpłatnie lub nieodpłatnie ograniczonemu lub nieograniczonemu gronu odbiorców (łącznie: „Cele Przetwarzania”). 

  

§ 12 DANE OSOBOWE I COOKIES 

 1. Użytkownik wyraża zgodę wobec Administratora oraz Spółek z Grupy EY na przetwarzanie danych zamieszczonych w Formularzu rejestracyjnym w celu aktywnego udziału w Portalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 2. Użytkownik wyraża zgodę wobec Administratora oraz Spółek z Grupy EY na przetwarzanie danych zamieszczonych w Formularzu rejestracyjnym dla celów przesyłania i otrzymywania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej..
 3. Użytkownik wyraża zgodę wobec Administratora oraz Spółek z Grupy Usługodawcy na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Użytkownik jest użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego. 
 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator oraz Spółki z Grupy EY. Dane kontaktowe Administratora oraz Spółek z Grupy EY znajdują się w § 1 Regulaminu.
 5. Odbiorcą danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające Administratora oraz Spółki z Grupy EY w ich biznesowej działalności.
 6. Dane osobowe Użytkowników korzystających z Portalu będą przechowywane w celach związanych z dostępem do Portalu oraz marketingu bezpośredniego produktów lub usług Spółek z Grupy EY, a także w celu przesyłania informacji handlowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
 7. Przetwarzane kategorie danych osobowych Użytkowników to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Użytkowników (lub zostały przekazane w imieniu Użytkownika) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.
 8. Dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Użytkownika żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
 9. Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
 10. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych., w tym celu Użytkownicy, są proszeni o kontakt z Administratorem na adres e-mail: ka@pl.ey.com. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 11. Dane osobowe przekazane Administratorowi podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Formularzu danych w procesie rejestracji uniemożliwia korzystanie z Portalu przez Użytkownika..
 12. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 13. Kontakt do inspektora danych osobowych: kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com.
 14. W przypadku wprowadzenia do Portalu danych osobowych przez Użytkownika, które nie dotyczą Użytkownika lub wprowadzenia danych osobowych Użytkownika przez osobę trzecią, Użytkownik lub osoba trzecia zobowiązuje się w imieniu Administratora oraz Spółek z Grupy EY dopełnić wobec takich podmiotów obowiązku informacyjnego zgodnie z ust. 4-13 niniejszego paragrafu. 
 15. Prowadzony przez Administratora Portal i/lub każda z jego sekcji może wykorzystywać tzw. pliki cookies. Dzięki technologii „cookies”, Portal może przechowywać w przeglądarce użytkownika znaczniki informacji („identyfikatory”), z których korzysta jedynie podczas wizyty Użytkownika na stronach Portalu. „Cookies” nie są wykorzystywane do określenia tożsamości żadnej z osób odwiedzających Portal, lecz pomagają śledzić ogólny ruch Użytkowników na Portalu, aby ustalić preferowaną lokalizację i język Użytkownika i dzięki temu skierować go na odpowiednią stronę Portalu. 
 16. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies z Portalu, może włączyć w przeglądarce opcję powiadamiania o otrzymywanych plikach cookies i za każdym razem decydować o ich ewentualnym blokowaniu. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie otrzymywania „cookies” w przeglądarce może uniemożliwić korzystanie z Portalu. 

  

§ 13 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

 1. Treść zamieszczone na Portalu, mogą stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 2. Użytkownik nie będzie używał nazwy (w tym logo) Administratora ani jej części składowych w żadnych materiałach promocyjnych lub kontaktach z osobami trzecimi bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora. 
 3. Wszelkie prawa do Portalu oraz wszystkie treści zamieszczone na Portalu (w tym Regulamin) korzystają z ochrony na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i są własnością Administratora. 
 4. Jakiekolwiek naruszenie powyższych praw Administratora może skutkować odpowiedzialnością cywilną oraz karną. 

  

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia go w Portalu Administratora. 
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim. 
 3. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu. 
 4. Korzystanie z Portalu podlega prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 
 5. Wszelkie spory dotyczące Portalu będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego ze względu na siedzibę Administratora. 
 6. Prawa i obowiązki wynikające z korzystania z Portalu nie mogą być scedowane lub w inny sposób przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora. 
 7. Zmiany dokonane w Regulaminie Portalu przez Administratora wiążą Użytkownika, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać. 
 8. W przypadku nieważności któregokolwiek postanowienia Regulaminu pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Postanowienia nieważne Strony zastąpią postanowieniami ważnymi zbliżonymi, w stopniu dozwolonym przez prawo, do postanowień nieważnych oraz oddającymi pierwotne intencje Stron. 
 9. Regulamin można pobrać w formie pliku PDF.