26.09.2017r. Zmiany przepisów

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 o ochronie danych osobowych zostało uchwalone ze względu na konieczność wprowadzenia zmian wynikających z dynamicznego rozwoju technologii przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie podtrzymuje kluczowe zasady określone w dyrektywie 95/46/WE, którą zastąpi wprowadzając jednocześnie nowe rozwiązania, przełomowe zmiany oraz zaostrzenie dotychczasowych wymagań. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem RODO […]

18.09.2017r. Zmiany przepisów

Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie raportowania niefinansowego zostały przyjęte 26 czerwca br. Dokument stanowi podpowiedź dla spółek, na które ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek ujawniania informacji niefinansowych. Oprócz raportowania na temat działań w zakresie przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, spółki będą zobowiązane również do publikacji informacji o sprawach pracowniczych, środowiskowych, społecznych i prawach człowieka Zapraszamy do […]

13.09.2017r. Zmiany przepisów

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) (zwana dalej: „ustawą o biegłych rewidentach”) wprowadziła szereg istotnych zmian wpływających na sposób funkcjonowania podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego spełniających definicję jednostek zainteresowania publicznego (zwanych dalej: JZP). W związku z nowymi zadaniami jakie wykonuje KNF […]

22.08.2017r. Zmiany przepisów

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Jednostka Zainteresowania Publicznego („JZP”) podlega karze administracyjnej za naruszenie przepisów, w przypadku gdy: Nie posiada polityki w zakresie świadczenia dodatkowych usług Nie posiada polityki w zakresie wyboru firmy audytorskiej Nie przestrzega przepisów dotyczących: Wyboru firmy audytorskiej Zawarcia umowy […]

22.08.2017r. Zmiany przepisów

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wprowadzono nowe obowiązki dla Komitetu Audytu, m.in. posiadanie polityki świadczenia przez firmę audytorską dozwolonych usług niebędących badaniem oraz polityki dotyczącej wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania Chcesz dowiedzieć się więcej – zapytaj naszego doradcę.

22.08.2017r. Zmiany przepisów

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym firma audytorska podlega karze administracyjnej za naruszenie przepisów, w przypadku gdy: świadczy usługi zabronione nie dokonuje oceny ani nie dokumentuje, czy: spełnione zostały wymogi niezależności istnieją zagrożenia dla ich niezależności oraz zastosowano zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania dysponuje […]

22.08.2017r. Zmiany przepisów

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wprowadzono obowiązkową rotację firmy audytorskiej badającą Jednostkę Zainteresowania Publicznego („JZP”). Obecnie obowiązuje maksymalny 5 letni okres, po którym JZP ma obowiązek zmiany firmy audytorskiej. Ponowne badanie ustawowe może nastąpić nie wcześniej niż po upływie co najmniej 4 lat […]

01.08.2017r. Zmiany przepisów

Ostatnie zmiany prawne dotyczące procesu audytu, audytorów i firm audytorskich nie pozostaną bez wpływu także na format opinii z badania. Dotychczas był to dokument bardzo zwięzły, którego kluczowym elementem była informacja o tym czy opinia zawiera jakieś modyfikacje – objaśnienia bądź zastrzeżenia – te były opisywane szerzej. W przypadku braku modyfikacji opinii dokument ten w […]

31.07.2017r. Zmiany przepisów

W kalendarium spółek zainteresowania publicznego jedną z kluczowych dat na ten rok z całą pewnością jest wejście w życie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ustawa dała spółkom jedynie 4 miesiące na dostosowanie składu Komitetów Audytu oraz wdrożenie odpowiednich procedur do nowych wymogów. Z końcem października 2017 roku mija termin na spełnienie […]

31.07.2017r. Zmiany przepisów

Przepisy Unii Europejskiej określają katalog zamknięty usług zabronionych, których nie może świadczyć biegły rewident lub firma audytorska przeprowadzająca ustawowe badanie jednostki zainteresowania publicznego ani żaden z członków sieci firmy audytorskiej. Zakaz ten dotyczy badanej jednostki zainteresowania publicznego, jej jednostki dominującej oraz jednostek przez nią kontrolowanych w Unii Europejskiej. Co do zasady, zakaz świadczenia usług obejmuje […]