Co to znaczy być członkiem Komitetu Audytu

Chcesz wiedzieć co to znaczy być członkiem Komitetu Audytu? Ostatnie zmiany w prawie Unii Europejskiej oraz w prawie w Polsce doprowadziły do tego, że Komitety Audytu mają jeszcze większe znaczenie dla ładu korporacyjnego niż do tej pory. Bycie członkiem Komitetu Audytu jest coraz bardziej wymagającym i odpowiedzialnym zadaniem. Nowe regulacje prawne nakładają na Komitety Audytu specyficzne wymogi odnośnie niezależności od jednostki zainteresowania publicznego, a także konieczność posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, umożliwiających skuteczną realizację ustawowych zadań członka Komitetu Audytu.

W materiałach na naszym portalu przybliżamy użyteczne informacje dla członków Komitetów Audytu, które pomogą lepiej zrozumieć na czym polega ich rola oraz jakie są zadania i odpowiedzialność. Poza zadaniami wynikającymi z przepisów prawa, przedstawiamy również praktyczne aspekty związane z rolą członków Komitetu Audytu, a także wskazujemy jakie pytania może i naszym zdaniem powinien zadać członek Komitetu Audytu Zarządowi czy audytorowi wewnętrznemu lub zewnętrznemu. Nasze publikacje są skierowane głównie dla członków Komitetów Audytu jednostek zainteresowania publicznego, niemniej mogą być również cennym źródłem wiedzy dla kadry zarządzającej i nadzorującej spółek prywatnych czy spółek Skarbu Państwa.

Zachęcamy do zapoznania się z treściami dostępnymi po rejestracji i zalogowaniu. Mamy nadzieję, że przedstawione informacje okażą się przydatne w realizacji misji członka Komitetu Audytu.

17.08.2017r. Co to znaczy być członkiem Komitetu Audytu

Zadania Komitetu Audytu

Od dnia 17 czerwca 2016 roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje w zakresie ustawowych badań sprawozdań finansowych. Zmiany wynikają z Rozporządzenia nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, przyjętego przez Parlament Europejski i Radę. W Polsce powyższe zagadnienia zostały uregulowane w Ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze […]

15.08.2017r. Co to znaczy być członkiem Komitetu Audytu

Monitorowanie ryzyka w zakresie raportowania finansowego, to przede wszystkim nadzór nad skutecznością systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej. Aby efektywnie wykonywać zadania w zakresie monitorowania powyższych obszarów, członkowie Komitetu Audytu powinni otrzymywać odpowiednie dane, zadawać właściwe pytania, aby być w stanie dokonać analizy otrzymanych danych i podejmować na ich podstawie właściwe decyzje. […]

10.08.2017r. Co to znaczy być członkiem Komitetu Audytu

Najistotniejsze zadania Komitetu Audytu są związane z obszarem monitorowania czynności rewizji finansowej przez niezależnego biegłego rewidenta. Rolą Komitetu Audytu jest również stworzenie polityki i procedury wyboru biegłego rewidenta oraz ocena jego niezależności. Aby móc efektywnie wykonywać swoje zadania, komunikacja Komitetu Audytu z audytorem zewnętrznym powinna być otwarta oraz odpowiednio częsta i nie powinna się ograniczać […]

05.08.2017r. Co to znaczy być członkiem Komitetu Audytu

Kluczowym aspektem mającym wpływ na to czy relacja pomiędzy jednostką zainteresowania publicznego a jej biegłym rewidentem może być kontynuowana jest niezależność audytora. Kontrolowanie i monitorowanie, a także dokonywanie oceny czy nie nastąpiła utrata niezależności przez audytora są kompetencjami i zadaniami Komitetu Audytu. Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w sposób precyzyjny określa […]

01.08.2017r. Co to znaczy być członkiem Komitetu Audytu

Efektem pracy Komitetu Audytu jest zebranie odpowiedniego zasobu informacji umożliwiającego ocenę jakości sprawozdawczości finansowej jednostki, dzielenie się wnioskami z Radą Nadzorczą oraz przekazanie konstruktywnych rekomendacji Radzie Nadzorczej i Zarządowi na bazie obserwacji własnych oraz audytorów wewnętrznych i zewnętrznych. Możliwości sformułowania i przekazania zaleceń i rekomendacji pojawiają się na wszystkich etapach pracy Komitetu Audytu: udzielanie rekomendacji […]